Ochrana osobných údajov ()

Zásady ochrany osobných údajov
Platné od 11. 11. 2023, verzia č.1

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Ďakujeme za vašu dôveru.

Úvod
Spoločnosť Green Dragon a.s., so sídlom Drotárska cesta 6385/19, Bratislava 811 02, IČO: 53 376 871, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7591/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dbá na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak vznikne akákoľvek nejasnosť alebo máte otázky, kontaktujte nás prostredníctvom info@najaforest.sk, telefonicky alebo poštou na korešpodenčnú adresu Green Dragon a.s., Gazdovská 773/31, Komárno 94501.

Základné ustanovenia

1.1 Definícia osobných údajov
Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás (ďalej len „dotknuté osoby“) môže Prevádzkovateľ identifikovať, či už priamo alebo nepriamo.

Môže ísť o nasledujúce kategórie osobných údajov:
▪ identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia);
▪ kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa);
▪ platobné informácie, t.j. číslo platobnej karty
▪ obrazové a zvukové záznamy;
▪ údaje súvisiace s používaním webového sídla Prevádzkovateľa (napr. cookies, Google Analytics a iné).
▪ GDPR –  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27/04/2016.
▪ Prevádzkovateľ –  osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

1.2 Zákonnosť spracúvania
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za predpokladu, že je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

▪ dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
▪ spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
▪ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
▪ spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
▪ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
▪ spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

1.3 Spracúvanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Môže ísť o nasledujúce účely spracúvania osobných údajov:
▪ uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkmi vrátane predzmluvných vzťahov;
▪ správa zmluvných vzťahov, vrátane vykonávania zmien
▪ poskytovanie služieb zákazníkom;
▪ prijímanie a vybavovanie reklamácií;
▪ informovanie zákazníkov o novinkách;
▪ zasielanie marketingových ponúk;
▪ archivačná činnosť.
Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracúvania osobných údajov.

1.4 Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré spracúvame ako Prevádzkovateľ, uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania, okrem prípadov, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie.

1.5 Príjemcovia osobných údajov
Pod pojmom „príjemca osobných údajov“ je možné rozumieť fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej Prevádzkovateľ poskytol osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb ďalšieho Sprostredkovateľa iba na základe písomnej Zmluvy o spracovaní osobných údajov. Ďalší zapojený sprostredkovateľ je povinný poskytnúť dostatočné záruky vykonania primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov môžu byť taktiež orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ).

2. Spracovateľské činnosti z pozície Prevádzkovateľa
Ako Prevádzkovateľ vykonávame najrôznejšie spracovateľské činnosti, pri ktorých spracúvame aj osobné údaje fyzických osôb. Ide o spracovateľské operácie popísané nižšie.

2.1 Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s dodaním služieb alebo v súvislosti s našou vzájomnou spoluprácou
Účel spracúvania identifikácia zmluvných strán v súvislosti s poskytovanými službami

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov

Rozsah údajov
Identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovací e-mail

Dotknuté osoby
klienti – fyzické osoby
Zdroj osobných údajov
osobné údaje získavame priamo od Vás poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou, avšak bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu
Príjemcovia osobných údajov
poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania
10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k ukončeniu zmluvy

2.2 Spracúvanie osobných údajov klientov v súvislosti s vytvorením zákazníckeho účtu
Účel spracúvania registrácia, prihlásenie používateľov a využívanie zákazníckej zóny

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov

Rozsah údajov
prístupové údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum a čas narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo;

Dotknuté osoby
používatelia zákazníckej zóny
Zdroj osobných údajov
osobné údaje získavame priamo od Vás poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou, avšak bez ich poskytnutia nie je možné vytvoriť účet/členstvo
Príjemcovia osobných údajov
poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania
Osobné údaje budú spracúvané do márneho uplynutia lehoty na podanie reklamácie po uplynutí doby členstva alebo do vybavenia poslednej reklamácie, podľa toho, ktorá z udalostí nastane skôr.

2.3 Vybavovanie sťažností alebo reklamácií
Účel spracúvania evidencia a vybavovanie sťažností alebo reklamácií

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v zabezpečení riadneho vybavenia reklamácie a s tým spojené zlepšovanie našich služieb

Rozsah údajov
meno a priezvisko, telefónne číslo/e-mailová adresa/poštová adresa v závislosti od spôsobu uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, predmet sťažnosti, reklamácie

Dotknuté osoby
osoby uplatňujúce sťažnosť alebo reklamáciu
Zdroj osobných údajov
osobné údaje získavame priamo od Vás; poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou avšak bez ich poskytnutia nie je možné sťažnosť alebo reklamáciu vybaviť
Príjemcovia osobných údajov poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania 3 roky od konca kalendárneho roku, v ktorom bola reklamácia alebo sťažnosť uplatnená

2.4 Zasielanie informačných elektronických správ
Účel spracúvania zasielanie informačných elektronických správ v súvislosti s poskytovanými službami

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v upevňovaní našich vzťahov s klientmi/ členmi.

Upozornenie: Pri zasielaní informácií posudzujeme prínos zasielaných informácií s ohľadom na práva dotknutých osôb a uprednostňujeme dôležité informácie týkajúce sa platnosti a využívania našich služieb

Rozsah údajov
kontaktné a identifikačné údaje (meno, priezvisko, mailová adresa), informácie o využívaných službách

Dotknuté osoby
klienti – fyzické osoby
Zdroj osobných údajov
osobné údaje získavame priamo od Vás
Príjemcovia osobných údajov
poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa ukončil náš vzájomný vzťah

2.5 Zasielanie marketingových informácií
Účel spracúvania zasielanie marketingových ponúk a noviniek

Právny základ
čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Rozsah údajov
kontaktné a identifikačné údaje (meno, priezvisko, mailová adresa),

Dotknuté osoby
klienti – fyzické osoby
Zdroj osobných údajov
osobné údaje získavame priamo od Vás
Príjemcovia osobných údajov
poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania
počas doby trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 2 roky po jeho skončení, pokiaľ skôr neodvoláte Váš súhlas so spracúvaním

2.6 Spracúvanie cookies
Spracúvanie cookies nevyhnutných pre správne fungovanie webu

Účel spracúvania
prevádzkovanie webu

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorým je správne fungovanie a uľahčenie používania webu

Spracúvanie funkčných, analytických, výkonových a ostatných cookies
Účel spracúvania

štatistiky, hodnotenie návštevnosti, ochrana vlastných práv a nárokov – hlavne predchádzanie útok na náš web, ohrozenie jeho funkčnosti a bezpečnosti webu i údajov klientov

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním cookies

Upozornenie: spracúvanie týchto cookies môžete odmietnuť, resp. vypnúť v rámci nastavení
Vášho internetového prehliadača

Spracúvanie reklamných cookies
Účel spracúvania
na základe remarketingu sme schopní zobrazovať používateľom nášho webu pre nich relevantné reklamy.

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním cookies

Upozornenie: súhlas s týmto spracúvaním udeľujete pri prvej návšteve; tento súhlas môžete následne kedykoľvek odvolať

2.7 Kto Vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane web stránky): 
Green Dragon a.s., so sídlom Drotárska cesta 6385/19, Bratislava 811 02, Dáta uložené v: EU

2.7.1 Ďalší sprostredkovatelia osobných údajov

Výnimkou sú príjemcovia – sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov.
Pre zabezpečenie niektorých spracovateľských operácií využívame služby a programy spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú v súlade s GDPR.
K sprostredkovateľom osobných údajov patria kuriérske spoločnosti, spracovanie účtovníctva, hosting, platobné brány, poskytovatelia reklamnej plochy (Google, Facebook atď.). 

Platobné brány
Comgate payments a.s. 

Fakturácia a účtovníctvo
SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava

Marketing, remarketing, retargeting
Google, Facebook atď. 

Ste v bezpečí! Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Spracovateľské operácie

Názov spracovateľskej operácie │ Účel spracúvania osobných údajov │ Kategória osobných údajov │ Právny titul spracúvania │ Doba uloženia údajov │ Ďalší príjemcovia

Spracovanie osobných údajov na základe objednávky

Dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb │ meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón │ zmluvný vzťah – plnenie zmluvy │ Do ukončenia doby počas, ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky │ prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

Zákonom stanovená evidencia │ meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón │ povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy │ 10 rokov │ kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

Registrácia zákazníckeho účtu

Evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možné uskutočniť │ meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón │ súhlas dotknutej osoby s registráciou │ 5 rokov │ nie sú

Zasielanie noviniek e-mailom

Zasielanie obchodných oznámení e-mailom │ e-mail │ súhlas dotknutej osoby s registráciou │ 5 rokov, resp. do odvolania │ nie sú

Zasielanie noviniek sms správou

Zasielanie obchodných oznámení SMS správou │ telefónne číslo │ súhlas dotknutej osoby │ 5 rokov, resp. do odvolania │ nie sú

Evidencia zákazníkov súťaže

Kontaktné údaje zapojených účastníkov │ meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón │ súhlas dotknutej osoby │ 2 roky │ Facebook inc.

Evidencia obchodných partnerov

Evidencia obchodných partnerov │informácie o obchodných partneroch spoločnosti │ meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón │súhlas dotknutej osoby │5 rokov od poslednej obchodnej transakcie │ nie sú

Uchádzač o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie │ informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie │ meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, pracovné a odborné skúsenosti │ súhlas dotknutej osoby │ 1 rok │ nie sú

Mzdová a personálna agenda

Mzdová a personálna agenda │ kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom aj informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave │meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch │ zákonný dôvod │ max. 50 rokov │ v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne

Evidencia reklamácií

Evidencia reklamácií │ informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení │ titul, meno, riezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail │zákonná povinnosť prevádzkovateľa │3 roky │ v prípade kontroly SOI

Evidencia odstúpení od zmluvy

Evidencia odstúpení od zmluvy │ informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení │ titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail │ oprávnený záujem prevádzkovateľa │ 3 roky │ v prípade kontroly SOI

Vybavovanie otázok zákazníkov

Vybavovanie otázok zákazníkov │ poskytovanie informácií klientom │ titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón │ plnenie predzmluvných vzťahov │ 1 mesiac │ nie je

Hodnotenie “Overené zákazníkmi”

Hodnotenie „Overené zákazníkmi“ │hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov │číslo objednávky, e-mailová adresa │oprávnený záujem prevádzkovateľa │ jednorázovo │ Heureka Shopping, s.r.o.

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach │ zvyšovanie kvality internetového obchodu │IP adresa návštevníka e-shopu │ oprávnený záujem prevádzkovateľa │ Od podania námietky max. 3 roky │ Google, Facebook

Odovzdávanie informácií k platbe

Odovzdávanie informácií k platbe │ zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie │ e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky │ pre účely plnenia zmluvy │ jednorazové poskytnutie │ Barion payment, Fio Banka a.s., Stripe inc., ComGate Payments, a.s.,

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov │ zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb │ definované sú v jednotlivých formulároch │ súhlas dotknutej osoby │do odvolanie súhlasu max. však 2 roky │ Google (pre Google Docs), Facebook

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich │ Služba zvyšuje kvalitu e-shopu │ IP adresa a simulácia prechádzania stránka │ oprávnený záujem revádzkovateľa │ do podania námietky max. však 2 roky │ Smartlook

Kamerový záznam prevádzky

Kamerový záznam prevádzky │ Ochrana majetku prevádzkovateľa │ Fyzická podoba, │ správanie, chôdza │ oprávnený záujem prevádzkovateľa │ 14 dní │ nie je

Vernostný program

Vernostný program │ Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim │ meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón │ súhlas dotknutej osoby │ 5 rokov od posledného nákupu │ Naja Forest kft.

 

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

Ďakujeme za vašu dôveru.